Mr. Duy Muối

12/11/2020

  • 6 năm kinh nghiệm dựng video trên máy tính
  • 2 năm kinh nghiệm dựng video trên điện thoại
  • Xây dựng nhiều video viral trên Tiktok
  • Nhiều video nhận hàng triệu lượt tương tác